42.jpg

สำรองที่นั่ง

 มัดจำเพื่อสำรองที่นั่ง 

แต่ละหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง

  ภาคปกติ  

เรียน 6 วันต่อสัปดาห์  

- วัน จ. / อ. / พ. / พฤ. / ส. / อา.

หยุด ศุกร์

-  รวมการเรียน 2 เดือน  

- ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  เป็น     เวลา 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความ

   สมัครใจ​​

  ราคาเต็ม  65,000 บาท   

จ่ายค่าเรียนจำนวนเต็มภายใน

7 วันหลังมัดจำ ส่วนลด 5 

  ภาคพิเศษ 

เรียน 2 วันต่อสัปดาห์  

- วัน ส. / อา.

หยุด จันทร์ - ศุกร์

-  รวมการเรียน 4 เดือน  

- ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  เป็น     เวลา 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความ

   สมัครใจ​​

  ราคา 70,000 บาท   

ผู้ประกอบอาหารตะวันตก

  ภาคปกติ  

เรียน 6 วันต่อสัปดาห์  

- วัน จ. / อ. / พ. / พฤ. / ส. / อา.

หยุด ศุกร์

-  รวมการเรียน 2 เดือน  

- ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  เป็น     เวลา 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความ

   สมัครใจ​​

  ราคา 65,000 บาท   

  ภาคพิเศษ 

เรียน 2 วันต่อสัปดาห์  

- วัน ส. / อา.

หยุด จันทร์ - ศุกร์

-  รวมการเรียน 4 เดือน  

- ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  เป็น     เวลา 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความ

   สมัครใจ​​

  ราคา 70,000 บาท   

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

  ภาคปกติ  

เรียน 6 วันต่อสัปดาห์  

- วัน จ. / อ. / พ. / พฤ. / ส. / อา.

หยุด พุธ

-  รวมการเรียน 2 เดือน  

- ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  เป็น     เวลา 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความ

   สมัครใจ​​

  ราคา 55,000 บาท   

  ภาคพิเศษ 

เรียน 2 วันต่อสัปดาห์  

- วัน ส. / อา.

หยุด จันทร์ - ศุกร์

-  รวมการเรียน 4 เดือน  

- ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  เป็น     เวลา 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความ

   สมัครใจ​​

  ราคา 60,000 บาท   

ช่างภาพ

ช่างภาพบนเรือสำราญ

เรียน 2 วันต่อสัปดาห์  

- วัน  ส. / อา.

หยุด จันทร์ - ศุกร์

-  รวมการเรียน 2 เดือน  

- ไม่มีฝึกงาน ต้องเก็บผลงานด้วยตัวเอง

  ราคา 29,000 บาท   

ช่างภาพเบื้องต้น

เรียน 1 วันต่อสัปดาห์  

- วัน อาทิตย์

หยุด ศุกร์

-  รวมการเรียน 2 เดือน  

- ไม่มีฝึกงาน ต้องเก็บผลงานด้วย 

   ตัวเอง

  ราคา 18,000 บาท   

OUR PARTNERS

ร่วมลงนาม MOU กับ   CTI Thailand
The Sense Pinklao, Bangkok, Thailand
71 / 50 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียน ไทยโฮเทล  แอนด์ ครูซไลน์
THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY
Tel  : (+66)  061 - 247 - 6464
         02 - 005 - 1640
E-mail : info.thcl@yahoo.com
Facebook : THCLacademy
Youtube : THCLacademy
© 2019  THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY