สมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียน ไทยโฮเทล แอนด์ ครูซไลน์  | THCL Academy

หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย

หลักสูตร ภาคปกติ  

-  เรียน 2 เดือน 5 วันต่อสัปดาห์

   จันทร์ - อังคาร - พุธ - เสาร์ - อาทิตย์  

-  ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  4 เดือน

 

หลักสูตร ภาคพิเศษ  

-  เรียน 4 เดือน ( เสาร์ - อาทิตย์ )  

-  ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  4 เดือน

 

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

หลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตก

หลักสูตร ภาคปกติ  

-  เรียน 2 เดือน 5 วันต่อสัปดาห์

   จันทร์ - อังคาร - พุธ - เสาร์ - อาทิตย์ 

-  ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  4 เดือน

หลักสูตร ภาคพิเศษ  

-  เรียน 4 เดือน ( เสาร์ - อาทิตย์ )  

-  ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  4 เดือน

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

หลักสูตรพนักงานบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม

หลักสูตร ภาคปกติ  

-  เรียน 2 เดือน   5 วันต่อสัปดาห์

   จันทร์ - อังคาร - พุธ - เสาร์ - อาทิตย์ 

-  ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  4 เดือน

 

หลักสูตร ภาคพิเศษ  

-  เรียน 4 เดือน ( เสาร์ - อาทิตย์ )  

-  ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  4 เดือน

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

หลักสูตรช่างภาพมืออาชีพระดับ 1

หลักสูตร ภาคพิเศษ  

-  เรียน 4 เดือน ( เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ )  

-  ไม่มีฝึกงาน / ไม่มีการเรียนภาษาอังกฤษ

    ต้องเก็บพอร์ตผลงานด้วยตัวเอง

หลักสูตรช่างภาพบนเรือสำราญ

หลักสูตร ภาคพิเศษ  

-  เรียน 4 เดือน ( เสาร์ - อาทิตย์ )  

-  ไม่มีฝึกงาน / ต้องเก็บพอร์ตผลงานด้วย

   ตัวเอง

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

OUR PARTNERS

ร่วมลงนาม MOU กับ   CTI Thailand
The Sense Pinklao, Bangkok, Thailand
71 / 50 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียน ไทยโฮเทล  แอนด์ ครูซไลน์
THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY
Tel  : (+66)  061 - 247 - 6464
         02 - 005 - 1640
E-mail : info.thcl@yahoo.com
Facebook : THCLacademy
Youtube : THCLacademy
© 2019  THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY