THAI HOTEL AND

CRUISE LINES ACADEMY

โรงเรียน ไทยโฮเทล แอนด์ ครูซไลน์ 

          โรงเรียน ไทยโฮเทล แอนด์ ครูซไลน์  เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการทำงานสายอาชีพ ทั้งงานบริการบนเรือสำราญ งานโรงแรม และช่างภาพอาชีพ ได้มีแหล่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมระดับสากล ด้วยหลักสูตรระยะสั้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียน สามารถทำงานในองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น ธุรกิจภัตตาคาร ห้องอาหาร ธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ธุรกิจเรือสำราญระดับโลก หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น​

ทางสถาบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาไทยเชิงวิชาชีพระยะสั้น โดยมีการพัฒนาทักษะ

ทางภาษาอังกฤษ ทั้งระดับพื้นฐาน และระดับสูง เพื่อใช้สื่อสาร

นการทำงานได้จริง โดยมุ่งเน้นการทำงานระดับสากล รวมถึง

การพยายามพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย และ

ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมการันตีการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นที่จบการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ชำนาญ

หรือต้องการมาทบทวนความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรที่สมัคร สามารถเข้าเรียนได้ฟรีตลอดชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ( ยกเว้น ค่าอุปกรณ์ หรือวัตถุดิบการเรียนการสอนบางอย่าง ) 

และเพื่อสนับสนุนโอกาสในการสมัครงานให้กับผู้จบการศึกษา ทางสถาบันยังได้นำหลักสูตรอาชีพจดทะเบียน

หลักสูตร พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสถาบันกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อันจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนการศึกษาเอกชนนอกระบบ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันแห่งแรกในเขตกรุงเทพที่มีการพัฒนาอาชีพเพื่อ

รองรับงานเรือสำราญที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เลขที่ใบอนุญาต กร๑๕/๒๕๖๓

OUR PARTNERS

ร่วมลงนาม MOU กับ   CTI Thailand
The Sense Pinklao, Bangkok, Thailand
71 / 50 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียน ไทยโฮเทล  แอนด์ ครูซไลน์
THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY
Tel  : (+66)  061 - 247 - 6464
         02 - 005 - 1640
E-mail : info.thcl@yahoo.com
Facebook : THCLacademy
Youtube : THCLacademy