top of page

คำถามเกี่ยวกับ

THCL Academy

THCL Academy สถาบันการศึกษาขยายโอกาส สำหรับผู้สนใจเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร การโรงแรม  และช่างภาพ
ด้วยหลักสูตรระยะสั้น ให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดการทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว การทำงานบนเรือสำราญที่ต่างประเทศ
หรือเรียนเพื่อนำความรู้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
bottom of page