#ทำงานบนเรือสำราญ  #งานเรือสำราญ  #การโรงแรม

#โรงเรียนเรือสำราญ และ การโรงแรม  #สมัครงานเรือสำราญ2020

19-8.jpg
46-1.jpg

อ.เยาวมาลย์ ธรรมทูล 

ผู้อำนวยการ THCL Academy

OUR STAFF

แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

อ.สุนทร ลาภมูล

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรด้าน 

Sommelier & Wine Service

อ.สงวนศักดิ์ พรหมเพศ

โค้ชมืออาชีพด้านธุรกิจงานโรงแรม

อ.เยาวมาลย์ ธรรมทูล 

อาจารย์สอนหลักสูตร

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

อ.ธีธัช สินธุอุทัย

อาจารย์สอน F&B เรียนจบการจัดการ

ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

อ.วรรณชนก  มัทธิพันธ์

อาจารย์สอนหลักสูตรพนักงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

อ.ณธีพัฒน์ อริยะธนนันท์

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่ม

และงานบริการ

แผนกผู้ประกอบอาหาร

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารไทย

อ.พีระพันธ์   กาฬภักดี

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารไทยและโภชนาการ

อ.โสติญา รักษ์สีทอง

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารตะวันตก

อ.จอมภพ โลนไธสง

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารตะวันตก

อ.อมรมาส ศุภพันธ์ุภิญโญ

อาจารย์สอน Food Stylish

อาจารย์สอนช่างภาพ

อ.วรชาติ  สดศรี

อาจารย์สอนหลักสูตรช่างภาพดีกรี 

รางวัลศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2560