อ.เยาวมาลย์ ธรรมทูล 

ผู้อำนวยการ THCL Academy

OUR STAFF

แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

อ.สุนทร ลาภมูล

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรด้าน 

Sommelier & Wine Service

อ.สงวนศักดิ์ พรหมเพศ

โค้ชมืออาชีพด้านธุรกิจงานโรงแรม

อ.เยาวมาลย์ ธรรมทูล 

อาจารย์สอนหลักสูตร

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

อ.ธีธัช สินธุอุทัย

อาจารย์สอน F&B เรียนจบการจัดการ

ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

อ.วรรณชนก  มัทธิพันธ์

อาจารย์สอนหลักสูตรพนักงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

อ.ณธีพัฒน์ อริยะธนนันท์

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่ม

และงานบริการ

แผนกผู้ประกอบอาหาร

อ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารไทย

อ.พีระพันธ์   กาฬภักดี

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารไทยและโภชนาการ

อ.โสติญา รักษ์สีทอง

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารตะวันตก

อ.จอมภพ โลนไธสง

อาจารย์สอนหลักสูตร

ผู้ประกอบอาหารตะวันตก

อ.อมรมาส ศุภพันธ์ุภิญโญ

อาจารย์สอน Food Stylish

อาจารย์สอนช่างภาพ

อ.วรชาติ  สดศรี

อาจารย์สอนหลักสูตรช่างภาพดีกรี 

รางวัลศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2560

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

อ.ศีลพัทธ์ จันทรสกุนต์ 

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

OUR PARTNERS

ร่วมลงนาม MOU กับ   CTI Thailand
The Sense Pinklao, Bangkok, Thailand
71 / 50 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียน ไทยโฮเทล  แอนด์ ครูซไลน์
THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY
Tel  : (+66)  061 - 247 - 6464
         02 - 005 - 1640
E-mail : info.thcl@yahoo.com
Facebook : THCLacademy
Youtube : THCLacademy
© 2019  THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY