51.jpg
THCL Academy สถาบันการศึกษาขยายโอกาส สำหรับผู้สนใจเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร การโรงแรม  และช่างภาพ ด้วยหลักสูตรระยะสั้น เพื่อต่อยอดการทำงานระดับโรงแรมชั้นนำระดับโรงแรม 4-5 ดาว การทำงานบนเรือสำราญที่ต่างประเทศหรือเรียนเพื่อนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

BLOG

เรียนเรือสำราญ
ทำงานเรือสำราญ
ทำงานต่างประเทศ